خمیردندان سیگنال با میکرو کلسیم های فعال 100 میلی لیتری

وزن: 100 میلی لیتری

150,000 تومان

150999 قلم

خمیردندان سیگنال Cavity Fighter (جلوگیری از پوسیدگی)

100 میلی لیتر
سیگنال